close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KARTA POLAKA

 •  

  Informacje w sprawie KARTY POLAKA

   

  Konsulat Generalny RP w Ałmaty uprzejmie informuje, że osoby chcące złożyć dokumenty na Kartę Polaka będą przyjmowane przez konsula po uprzedniej rejestracji wizyty w systemie e-konsulat

   

  Komu może zostać przyznana Karta Polaka?


  Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:

   

  1. wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za swój język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;


  2. wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej

   

  lub

   

  przedstawi zaświadczenie Centrum Kultury Polskiej "Więź" w Ałmaty (dotyczy obywateli Republiki Kazachstanu) lub Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie" (dotyczy obywateli Republiki Kirgizji), potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat;


  3. w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

   

   

  4. złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944–1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.”;

   


  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Republiki Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych krajów status bezpaństwowca.

   

  Małoletniemu przyznaje się Kartę Polaka na wniosek rodziców, gdy:

   

  - oboje rodzice posiadają Kartę Polaka

   

  - Jeden z rodziców posiada Kartę Polaka, a drugi z rodziców wyrazi zgodę w oświadczeniu złożonym przed konsulem, chyba że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska.

   


  Komu nie może zostać przyznana Karta Polaka


  Karta Polaka nie może zostać przyznana osobie, która posiada obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej (posiada kartę stałego pobytu).

   

  Karty Polaka nie mogą uzyskać osoby repatriowane i potomkowie osób repatriowanych (przesiedlonych) z terytorium Polski, na mocy umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z republikami radzieckimi Białorusi, Litwy i Ukrainy oraz z ZSRR, do jednego z tych państw.

   


  Uprawnienia posiadacza Karty Polaka

   

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Na podstawie ustawy o Karcie Polaka, a także innych przepisów jej posiadacz:

   

  jest zwolniony z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

   

  może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;

   

  może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

   

  może korzystać z bezpłatnego systemu oświaty;

   

  może w nagłych wypadkach korzystać w Polsce z bezpłatnej pomocy lekarskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

   

  może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;

   

  może korzystać z ulgi 37% przy przejazdach kolejowych w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych;

   

  może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z samorządów gmin w Polsce, przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą;

   

  Posiadacze Karty Polaka, chcący na stałe osiedlić się w Polsce, mogą na jej podstawie bezpłatnie (przy spełnieniu pozostałych warunków) starać się o wydanie zezwolenia na pobyt stały w RP.

   

  Karta Polaka  jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.

   

  Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony.

   

  Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa do przekraczania bez wizy granic Rzeczpospolitej Polskiej.


  Procedura uzyskania Karty Polaka

   

  1. Należy wypełnić wniosek o przyznanie Karty Polaka.

   

  2. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, którą należy wkleić w miejscu zaznaczonym we wniosku.


  3. Wypełniony wniosek należy podpisać w zaznaczonym miejscu, w taki sposób aby podpis nie wychodził poza linie ramki.


  4. Skompletować dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie i związek z polskością. Przy kompletowaniu stosownych dokumentów należy zwrócić uwagę na konieczność przedstawienia aktów stanu cywilnego, potwierdzających związki rodzinne z przodkami narodowości polskiej. Na przykład jeśli dziadek wnioskodawcy ze strony matki jest Polakiem, należy przedstawić: akt urodzenia wnioskodawcy, akt urodzenia matki z wpisem o polskiej narodowości jej ojca i akt ślubu rodziców wnioskodawcy, który potwierdza zmianę nazwiska matki po zawarciu związku małżeńskiego. Należy przedstawić oryginały dokumentów.


  5. Sporządzić kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4.


  6. Skopiować paszport zagraniczny (strona ze zdjęciem) lub dokument stwierdzający tożsamość (strona ze zdjęciem). Oryginał należy przedstawić do wglądu.


  7. Na rozmowę z konsulem należy przynieść ze sobą wypełniony wniosek oraz komplet wyżej wymienionych dokumentów. Wniosek należy wypełnić czytelnie, w języku polskim, drukowanymi literami bez żadnych poprawek i skreśleń.

   


  Dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie i związek z polskością:

  polskie dokumenty tożsamości;

   

  akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty stwierdzające narodowość polską;

   

  dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych, zawierające wpis o narodowości;

   

  dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis o polskim pochodzeniu;

   

  zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;

   

  zaświadczenie Centrum Kultury Polskiej "Więź" w Ałmaty (dotyczy obywateli Republiki Kazachstanu) lub Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie" (dotyczy obywateli Republiki Kirgizji), potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalności na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;

   

  prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.
   


  UWAGA! Całość postępowania związanego z uzyskaniem Karty Polaka (pobranie, złożenie i rozpatrzenie wniosku, a także otrzymanie karty) jest BEZPŁATNA.

   

   

   


   

   

   

   


   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: